24 262-92-28 [email protected]

Menu
WOPR PŁOCK

JEDEN ZA WSZYSTKICH, WSZYSCY ZA JEDNEGO.

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Rejonowe Płockie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe (dalej: „ADMINISTRATOR”), z siedzibą: ul. Wyszogrodzka 1A, 09‑402 Płock. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Wyszogrodzka 1A, 09-402 Płock lub drogą e-mailową pod adresem: [email protected]

2. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), tj. w oparciu o zgodę osoby, której dane dotyczą oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

3. Przetwarzanie odbywa się w celu wykonania usług wolontarystycznych na rzecz Administratora.

4. Dane osobowe nie pochodzą od stron trzecich.

5. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

6. Administrator będzie przekazywał dane osobowe innym podmiotom, tylko na podstawie przepisów prawa, w tym w szczególności do: Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, w przypadku wypadku w ramach świadczonych usług wolontarystycznych oraz innym podmiotom, o ile zaistnieje taka konieczność, na podstawie umów powierzenia.

7. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora bezterminowo, do momentu żądania zaprzestania przetwarzania danych osoby, której dane dotyczą, na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

8. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

9. Skargę nas działania Administratora można wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

10. Podanie danych osobowych jest wymogiem do wykonania obowiązków korzystającego. Ich nie podanie spowoduje brak możliwości nawiązania współpracy.

11. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

Ułatwienia dostępu